Yorum yapılmamış

Yabancının vatandaşlık için gayrimenkul alımında değerleme raporu zorunlu!

Türk Vatandaşlığına geçiş için gereken gayrimenkul yatırımlarında asgari taşınmaz bedeli  1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürüldü. Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancılar, satın aldıkları gayrimenkulü üç yıl satmamak şartı ile taahhüt etmeleri halinde vatandaşlık edinebilirler. Gayrimenkul alımlarında sadece satın alınan taşınmazın değeri veya taahhüt edilmesi değil, lisanslı bir değerleme raporunun olması da zorunludur. Bu konu ile ilgili olarak lisanslı gayrimenkul değerleme raporunun zorunlu olduğuna dikkat çeken Tapu Eksperi Genel Müdürü Engin Yalçın, vatandaşlığa geçiş kriterlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte Türkiye’de 250 bin dolar gayrimenkul yatırımı yapan yabancıların bu gayrimenkulü üç yıl satmamak şartı ile Türk vatandaşlığına geçebileceği duyuruldu. Vatandaşlığa geçiş için sadece gayrimenkul yatırımı yapmak yeterli olmayıp aynı zamanda satın alınan gayrimenkulün lisanslı değerleme uzmanları tarafından, değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Tapu Eksperi Genel Müdürü Engin Yalçın vatandaşlığa geçiş için “Fiyat anlamında lisanslı uzmanlarca hazırlanmış bir gayrimenkul değerleme raporu, değerlemesi(ekspertizi)  yapılan gayrimenkulün gerçek piyasa fiyatının belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Değerleme uzmanının lisansa sahip olması ve bu lisansın gerektirdiği şekilde hiçbir şüpheye yer vermeden tarafsız ve bağımsız olarak o gayrimenkulün değerini belirlemesi gerekmektedir” dedi.

“Gayrimenkul Değerleme Raporu Sayesinde Gerçeği Yansıtmayan Değerlerin Önüne Geçilir”

Vatandaşlığa geçiş için önemli bir kriter olan değerleme raporunun, güvenilir firmalar ve lisanslı gayrimenkudeğerleme uzmanları tarafından hazırlanması önemlidir. Yalçın, bu konu ile ilgili olarak “Yabancı uyruklu vatandaşlarda Türk vatandaşları gibi bir gayrimenkulün piyasa değerlerinin çok altında olan emlak rayici üzerinden veya beyana esas şekilde o gayrimenkulü düşük veya çok daha yüksek gösterebilir. Örneğin, Türk vatandaşlığına başvuruda bulunmak isteyen yabancı uyruklu bir kişi 250.000 TL ye satın aldığı bir gayrimenkulü vatandaşlık başvurusunda bulunurken mevcut yasa-yönetmelikte geçen 250 bin dolar şartının sağlanması amaçlı o gayrimenkulü 250.000 dolara satın almış gibi beyanda bulunabilir. Yanlış beyanda bulunulmaması ve Türk vatandaşlığının bu şekilde haksız ve kolay yolla edinilmemesi amaçlı gayrimenkulün gerçek piyasa değerinin belirlenmesine yönelik lisanslı bir uzman tarafından hazırlanmış bir ekspertiz raporu talep edilmektedir. Bu sayede bu kanunun gerçeği yansıtmayan değerler beyan edilerek suistimal edilmesi engellenmektedir” dedi.

Vatandaşlığa Geçiş İçin Gayrimenkul Değerleme Raporu Zorunlu

Sayın Yalçın; “11.02.2010 tarihli 2010/139 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik gereği değerleme raporu yasal olarak zorunlu kılınmıştır. Söz konusu düzenlemeden yararlanmak amacıyla yapılan taşınmazın satış yoluyla edinimine yönelik başvurularda belirtilen tutarın tespiti için SPK tarafından kabul edilen, geçerli bir lisansa sahip değerleme uzmanı tarafından, değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış, piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu aranmaktadır” diyerek vatandaşlığa geçiş için değerleme raporunun zorunlu olduğunu belirtmiştir. Tapu Eksperi olarak bütün bu kriterleri dikkatle incelediklerini söyleyen Yalçın; “Biz vatandaşlığa geçiş için gerekli olan değerleme raporlarını önemle hazırlıyoruz. Gayrimenkulün gerçek değerini yansıtması çok önemlidir. Bu yüzden işlerinde uzman bir kadro ile yola çıktık ve en güvenilir hizmeti vermek için uğraşıyoruz” dedi. Türkiye’nin her yerine online olarak ekspertiz hizmeti verdiklerini de belirten Yalçın, “Vatandaşlığa geçiş için lisanslı gayrimenkul değerleme raporu ile tapuda oluşabilecek yanlış beyanların önüne geçiyoruz” dedi. Son olarak gayrimenkul değerleme raporunun güvenilir firmalar tarafından alınması gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Bu konuda Tapu Eksperi gibi bu işte uzman firmalar ile çalışılması gerekmektedir” dedi.

Yorum yapılmamış

Türkiye’de yabancıların taşınmaz edinimi rehberi!

Türkiye’de yabancıların taşınmaz edinimi rehberi, ülkemizde taşınmaz edinmek isteyen yabancı uyruklu kişilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olup; bu rehber gerekli profesyonel danışmanlık hizmetlerini ikame etmemektedir.

1.Hukuki temel:

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır.

Ülkemizde hangi ülke vatandaşlarının  taşınmaz ve sınırlı ayni hak ediniminin mümkün olduğu konusunda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaz (Konut, İşyeri, Arsa, Tarla) edinebilmektedir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları yapısız taşınmazda (Arsa, Tarla) geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır.

 2.Sözleşmenin şekli:

Türkiye’de yürürlükteki mevzuata göre, taşınmaz mülkiyetinin devri Tapu Müdürlüklerinde imzalanacak resmi senet ve tescil ile mümkündür.

Noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması mümkündür. Ancak noter huzurunda imzalanan “satış vaadi sözleşmesi” veya harici satış sözleşmesi ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması mümkün değildir.

3. Yabancıların taşınmaz ediniminde kanuni sınırlamalar:

a) Ülke genelinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, en fazla 30 hektar taşınmaz satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.

b)Yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinimi ve kiralaması mümkün değildir.

c)Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün  %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.

d)Gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi mevzuatlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde kanuni sınırlamalar uygulanmaz.

e)Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen; edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen; proje şartıyla satın almalarda süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen; taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir.

4. Başvuru ve izlenen yöntem:

Alıcının ”Ülkemizde Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilen Ülke Vatandaşlarından olması ve Edinim Şartları”nı taşıması gerekmektedir.

 Başvuru: 

Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisinin, Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuru yapması gerekir.

(Ön başvurular genellikle öğle tatilinden önce, Tapu Müdürlüğü’nde sıra numarası alınarak yapılır.)

Ön başvuru koşullarında eksiklik olması ve tamamlanabilecek durumda olması halinde ön başvuru dosyası bekletilmektedir.

Online Başvuru:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,  (http://turkiye.gov.tr) veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (http://onlinerandevu.tkgm.gov.tr) randevu sisteminden sıra numarası alabilir.

 

Gerekli belgeler:

a)Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,

b)Kimlik belgesi veya pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),

c) İlgili Belediyeden, taşınmazın ”Emlak Beyan Değeri Belgesi”nin alınması,

d)Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,

e)Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında).

f) Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman ile iki tanık,

g)Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği.

Yurt dışında düzenlenen vekaletnamelerin özellikleri:

– Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiği veya Konsolosluğunca düzenlenen vekaletnameler.

– Yabancı ülke noterlerince düzenlenen vekaletnameler, 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine göre tasdik edilip, tasdik şerhinin ülke lisanı yanında Fransızca “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresini de taşıması halinde bu tür belgeler ve vekaletnameler ile Türkçe tercümelerinde ayrıca o yerdeki Türk Konsolosluğunun tasdiki aranmaz.

– Ayrıca 5 Ekim 1961 tarihli Lahey sözleşmesine taraf olmayan yabancı ülkelerin noterlerinin düzenlediği vekaletnamelerdeki noterin imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından, bu makamın imza ve mührü o yerdeki Türk Konsolosluğunca onaylanır.

İşlemin mali yönü:

a) İlgili Belediyeden alınan ”Emlak Beyan Değeri”nden az olmamak üzere satış bedeli üzerinden, hem alıcı hem satıcı tarafından yüzde 2 tapu harcı ödenir.

b) Yöresel olarak belirlenen döner sermaye ücreti ödenir.

c) Taşınmazın askeri ve özel güvenlik bölgeleri dışında kalıp kalmadığının Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorulması aşamasında gerekirse Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan harita için döner sermaye ücreti ödenir.

5-Ülkemizde taşınmaz edinmek isteyen yabancıların dikkat edeceği diğer hususlar:

– Taşınmaz üzerinde, ipotek, haciz vb. bir kısıtlama bulunup bulunmadığı veya taşınmazın satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Müdürlüğünden kontrol edilmelidir.

– Taşınmaz edinme başvurusunun reddi halinde, işlem yapılan Tapu Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü’ne itiraz başvurusu yapılabilir.

– Uzman ve güvenilir olduğu bilinmeyen kişi veya firmalar ile çalışılmaması önerilir.

– Yabancının Türkiye’de taşınmaz edinebilmesi için ikamet izni almış olması şartı aranmamaktadır.

– Taşınmaz edinimine ilişkin taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde, durum adli makamlara intikal ettirilerek Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.